BLOG

Pravidla soutěže

Pořadatelem a organizátorem Soutěže je Dílna pod javorem, 9.května 1211,Příbor, 74258, IČO: 05393043 (dále jen "Pořadatel"). Soutěž bude probíhat v termínu od 17. 8. 2022 do 1. 9. 2022 (dále jen "doba konání soutěže"). Místo konání soutěže je na facebookových stránkách Pořadatele (https://www.facebook.com/profile.php?id=100066949179476). Účastníkem soutěže se za podmínek v těchto pravidlech uvedených stane osoba, která do komentáře pod příspěvek na facebookových stránkách DPJ-Dílny pod javorem správně odpoví na otázku "Kolik lidí nás je v Dílně pod javorem zaměstnáno?" Výherce bude vyhlášen 2.9.2022 na Facebooku DPJ-Dílna pod javorem. případné výhře je soutěžící informován facebookovou zprávou. Výherce soutěže musí do 7 pracovních dnů od vyrozumění o výhře zaslat přes Facebook svou úplnou adresu a kontakt. Účastníkem soutěže (nebo také Soutěžícím) se může stát každá fyzická osoba bez věkového omezení s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovněprávním vztahu nebo ve vztahu obdobném pracovnímu poměru k pořadateli a organizátorovi soutěže, včetně osob jim blízkých. Do soutěže o ceny budou zařazeni pouze ti účastníci soutěže, kteří se řádně přihlásí na facebookové soutěžní stránky s pravdivými údaji.

Ze soutěže o ceny budou vyloučeni soutěžící, kteří uvedou nesprávné, neúplné nebo zavádějící údaje, nebo u kterých bude podezření z podvodného nebo nekalého jednání v Soutěži. Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci Pořadatele. Účastník soutěže souhlasí se zasíláním informativních sdělení ze strany pořadatele soutěže. Výsledky soutěže budou zveřejněny na webové stránce https://www.facebook.com/profile.php?id=100066949179476. Výhry nelze směnit za hotovost, nebo požadovat vydání jiné výhry, než je Pořadatelem soutěže stanoveno. Pořadatel soutěže tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavazován a ti nemají právo na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než jsou stanovena v těchto pravidlech. Výhry nelze vymáhat soudní cestou a není na ni právní nárok. Výherci budou informováni o výhře přímo v aplikaci Facebook. Pokud se ukáže, že se účastník stal výhercem, např. v důsledku neúplných, nebo nepravdivých informací, které poskytl, nevznikne mu nárok na výhru. Výhra se v takovém případě užije k jiným marketingovým účelům. Výherci bude výhra rozeslána do 10 pracovních dnů od kontaktování pořadatele, na adresu, kterou Pořadateli na vyzvání účastník sdělí. V případě, že se Pořadateli nepodaří kontaktovat výherce, nebo výherce nepřevezme zaslanou cenu, zaniká výherci v plné míře nárok na získání stanovené ceny. Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost za doručení zásilky s výhrou, za její poškození, zpoždění, nebo ztrátu během přepravy.

Účastníci soutěže, či jejich zákonní zástupci, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých Pořadateli nebo Organizátorovi soutěže v případě výhry prostřednictvím Instagramu nebo facebooku v rozsahu jména, příjmení, místa pobytu, telefonu a e-mailové adresy pro účely vyhodnocení soutěže a využití těchto údajů k marketingovým účelům a to po dobu 5 let od ukončení soutěže. Tento souhlas platí až do písemného odvolání souhlasu, který lze provést na adresu Pořadatele soutěže. Odvoláním souhlasu zaniká účastníkovi soutěže nárok na vydání výhry. Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen "údaje") do databáze Pořadatele jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely, tj. zasílání informací o pořádaných akcích, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků v souladu se zněním zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnost, v platném znění, a to do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Pořadatele odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Odvolání souhlasu s poskytnutím a zpracováním osobních údajů před ukončením doby trvání soutěže, má však za následek vyřazení účastníka ze soutěže. Všeobecná ustanovení Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoliv změnit, zrušit či upravit písemně tato pravidla. Vymáhání účasti a výher v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na Pořadateli. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele, organizátora soutěže a všechny spolupracující osoby, a osoby jím blízké dle ustanovení § 116 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane taková osoba, výhra se neodevzdá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi uveden na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se Soutěží. Tato pravidla jsou v rámci Soutěže považována za jediná a úplná. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat pravidla soutěže. Pořadatel bude při těchto změnách zohledňovat zájem účastníků soutěže v maximální možné míře. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika, škody a závazky soutěžících a třetích osob souvisejících s účastí v soutěži a získáním výher. Na vydání výher v soutěži o ceny partnerů není právní nárok a vydání výhry se nelze domáhat právní cestou. Výhry nelze doplatit v hotovosti nebo je vyměnit za jiné plnění. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit stanovenou výhru, která bude obdobná nebo srovnatelná s výhrou uvedenou v těchto Pravidlech. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv vady na výhrách udělených v soutěži. Reklamace vad výher bude provedena Soutěžícím u poskytovatele služeb, které jsou předmětem výhry. Pořadatel není odpovědný za technické problémy Soutěže a také nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností stránky nebo aplikace, kde budou informace o soutěži uveřejněny. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník s čistým vědomím, bez nátlaku a svobodně. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 16.8.2022.